Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actors Real Name, Timing, Story
Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actor, Actress, Timing, Story
Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast
Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actors Real Name, Timing, Story

Serial Name Sukh Mhanje Nakki Kay Asta
Channel Name Star Pravah
Start From 17 August 2020
Show Time Mon Sat 9:30pm
Production Kothare Vision
Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast

Girija Prabhu Gauri
Mandar Jadhav Jaydeep
Sunil Godse Dadasaheb
Varsha Usgaonkar Maai
Kapil Honrao Malhar
Madhavi Nemkar Malhar Wife (Shalini)
Sanjay Patil Uday
Meenakshi Rathod Uday Wife (Devki)
Abhishek Gaokar Anil
Aasha Dnyate Amma
Sayali Salunkhe Jyotika
Aparna Gokhale Dada Saheb Daughter
Ganesh Revadekar Shekharrao

Leave a Reply