Skip to content

Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actors Real Name, Timing, Story
  Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actor, Actress, Timing, Story

  Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast
  Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast, Actors Real Name, Timing, Story

  Serial Name Sukh Mhanje Nakki Kay Asta
  Channel Name Star Pravah
  Start From 17 August 2020
  Show Time Mon Sat 9:30pm
  Production Kothare Vision
  Sukh Mhanje Nakki Kay Asta Cast

  Girija Prabhu Gauri
  Mandar Jadhav Jaydeep
  Sunil Godse Dadasaheb
  Varsha Usgaonkar Maai
  Kapil Honrao Malhar
  Madhavi Nemkar Malhar Wife (Shalini)
  Sanjay Patil Uday
  Meenakshi Rathod Uday Wife (Devki)
  Abhishek Gaokar Anil
  Aasha Dnyate Amma
  Sayali Salunkhe Jyotika
  Aparna Gokhale Dada Saheb Daughter
  Ganesh Revadekar Shekharrao