Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi | Atharvashirsha

Ganpati Atharvashirsha Lyrics, Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi.

Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi
Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi

Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi


Om Bhadram Karnebhih Shrunuyama

Devaah Bhadram Pashchemakshabhirya Jatrah

Sthirairangaistushtuvamsastanubhih

Vyashema Devahitam Yadayuh

 

Om Swasti Na Indro Vrudhashravaha

Swasti Nah Pusha Vishvavedaah

Swasti Nastaarkshyo Arishtanemih

Swasti No Bruhaspatirdadhatu

Om Shantih Shantih Shantih

 

Om Namaste Ganpataye

Tvameva Pratyaksham Tatvamasi

Tvamev Kevalam Kartasi

Tvamev Kevalam Dhartasi

Tvamev Kevlam Hartasi

Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi

Tvam Sakshadatmasi Nityam

 

Ava Tvam Mam

Ava Vaktaram

Ava Shrotaram

Ava Dataram

Ava Dhataram

Avanuchanamava Shishyam

Ava Paschatat

Ava Purastat

Avo Uttaratat

Ava Dakshinatat

Ava Chordhvatat

Ava Dharatat

Sarvatomam Pahi Pahi Samantat

 

Tvam Vangmayastvam Chinmaya

Tvam Anandmayastvam Bramhamaya

Tvam Sachitananda Dvitiyosi

Tvam Pratyaksham Bramhasi

Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi

 

Sarvam Jagadidam Tvatto Jayate

Sarvam Jagadidam Tvattas Tishthati

Sarvam Jagadidam Tvayi Layameshyati

Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti

Tvam Bhumiraponalonilo Nabha

Tvam Chatvari Vaak Padaani

 

Tvam Guna Traya Atitaha

Tvam Deha Traya Atitaha

Tvam Kala Traya Atitaha

Tvam Avastha Traya Atitaha

Tvam Muladharasthitosi Nityam

Tvam Shakti Trayaatmakah

Tvaam Yogino Dhayayanti Nityam

Bramha Bhur Bhuvasvorom

 

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tadanantaram

Anusvara Paratarah

Ardhendu Lasitam

Taren Hridam

Etat Tava Manu Svarupam

Gakarah Purva Rupam

Akaro Madhyama Rupam

Anusvaraschantya Rupam

Binduruttara Rupam

Nadah Sandhanam

Samhitaa Sandhihi

Sesha Ganeshavidya

Ganaka Rishi, Nichrud Gayatri Chandah

Ganpatir Devata

 

Ek Dantam Chatur Hastam Pashmam Kusha Dharinam

Radamcha Varadam Hastair Bhi Bhranam Mushaka Dhvajam

Raktam Lambodaram Shoorpakarnakam Rakta Vasasamam

Raktagandhanu Liptangam Rakta Pushpaihi Saupujitam

Bhaktanu Kampinam Devam Jagat Karnam Achyutam

Avir Bhutam Cha Sristyaadau, Prakrite Purushat Param

Evam Dhyayati Yo Nityam, Sa Yogi Yoginam Varah

 

Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye

Namo Pramatha Pataye, Namste Astu

Lambodaraya Ekdantaya,

Vighna Nashine Shiva Sutaya,

Shri Varad Murtaye Namo Namah

Tags: Ganpati Atharvashirsha Lyrics, Ganpati Atharvashirsha Lyrics In Marathi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *